jueves, 30 de junio de 2011

I Concurso de Monólogos "Gargallada no Río Miño" en el Concello de Cortegada (Ourense)

A través del Correo del Blog me han hecho llegar desde la Asociación Nao Senlleira las Bases del I Concurso de Monólogos "Gargallada no Río Miño" que tendrá lugar este mes de Agosto y que ell@s organizan.

A continuación os pongo las Bases del Concurso, así como las formas de contacto con ellos para cualquier duda que pueda existirA Asociación cultural Nao Senlleira de Cortegada convoca o I Concurso de monólogos “GARGALLADA NO RÍO MIÑO”

BASES DO I CONCURSO DE MONÓLOGOS “Gargallada no Río Miño”

PRIMEIRA: Participantes

Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, cuxa idade sexa de 18 ou máis anos.

Os monólogos serán humorísticos, textos orixinais do propio artista, que non fosen publicados. Deberán estar escritos e desarrollados en galego ou castelán.

SEGUNDA: Inscrición

A documentación solicitada enviarase por correo ordinario, correo electrónico ou en man, coa ficha que figura ao final destas bases, debidamente cumprimentada á seguinte dirección:

I CONCURSO DE MONÓLOGOS

Asociación Nao Senlleira de Cortegada

R/ Otero Novas, 2

32200. Cortegada

Ourense

Asocianao@gmail.com

No suposto de que se dispoña da actuación gravada en DVD, o concursante poderá adxuntala.

A data límite de recepción dos monólogos é o 29 de xullo de 2011 ata as 14:00 horas.

TERCEIRA: Documentación

- Fotocopia do DNI

- As obras, sen asinar, deberán presentarse nun sobre pechado, sin indicación algunha dos datos personais do concursante. Dentro deste sobre introducirase outro que conteña unha ficha cos seguintes datos: nome, apelidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico.

No suposto de envío por mail, adxuntar o texto nun documento e noutro documento os datos persoais.

CUARTA: Criterios a ter en conta

- Texto mecanografiado, cunha duración en escena superior a 10 minutos e inferior a 15 minutos.

- O tema é libre.

QUINTA: Selección e desenvolvemento

A organización establecerá unha fase previa á final o día 14 de agosto, dependendo da cantidade de monólogos recibidos. A preselección será comunicada aos inscritos.

A final establécese o día 19 de agosto de 2011.

O día da final, os seleccionados non poderán repertir monólogo exposto na fase previa, podendo acadar a actuación unha duración de ata 30 minutos.

Tódolos participantes deben acatar por completo as bases do concurso, os horarios, as datas e as decisións do xurado.

Se houbera algún imprevisto, conflicto ou malentendido, a organización según proceda resolverao baseándose nos criterios de racionalidade, igualdade e equidade.

A participación neste certame, supón o cumprimento destas bases. Para casos que poidesen surxir que as bases non contemplen, a decisión do xurado e da organización será válida.

Os participantes eximen á organización do concurso de calquera responsabilidade derivada de plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente na que puidera incurrir algún dos participantes.

A organización deste concurso resérvase o dereito de poder modificar as datas ou bases, para o mellor funcionamento do mesmo.

SEXTA: Premios

- Primeiro premio: 1.000 euros

- Segundo premio: 600 euros

- Terceiro premio: 200 euros.

Aplicarase a retención do IRPF que sinala a normativa reguladora.

Os premios poderán declararse desertos si o Xurado así o estima

O fallo do xurado será inapelable.

SÉPTIMA:

A Asociación Nao Senlleira de Cortegada resérvase o dereito a utilizar as gravacións e cedelas nas condicións que se consider oportunas para unha maior difusión das mesmas.

FICHA DE INSCRICIÓN CONCURSO DE MONÓLOGOS:

NOME:

DNI:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DATA DE NACEMENTO:

E-MAIL:

Para contactar con los organizadores para cualquier duda lo podreis hacer a través del correo asocianao@gmail.com o visitando su página web ( http://www.rockinriomino.com/portadous.htm )

Nota: Esto es simplemente de difusión del evento. En ningún momento participo en la organización ni soy responsable de nada de lo que pueda pasar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario